Đại hội thường niên 2017 của Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu tổ chức Đại Hội thường niên vào ngày 9-7-2017 tại trại
Hoa Vàng.Đến tham dự có hơn 40 thầy và trò trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký.
Chúc thọ Thầy Liêng Khắc Văn cựu giáo sư Anh văn

Bài thơ chờ gặp bạn của thầy Liêng Khắc Văn

Chúc thọ thầy Nguyễn Ngọc Đính cựu giáo sư Lý Hóa

Chúc thọ cựu học sinh Nguyễn Ngọc Chiếm (LPK 50-57),bạn học của thầy Trần Thành Minh